Digitale strategier for fremtiden

En af udfordringerne for bibliotekerne i nutidens samfund er at skulle begå sig på den digitale platform.
Tænketanken har derfor sat sig for at undersøge borgernes digitale adfærd, og hvordan samspillet mellem det digitale og fysiske bibliotek skal bruges til at udvikle nye digitale udviklingsstrategier.

Baggrund for projektet

Mange biblioteker står i dag overfor udfordringen i at udvikle nye lokale digitale strategier. Strategier som kan generere en udvikling, der rummer bibliotekets pluralistiske rolle i forhold til at facilitere kulturelle oplevelser, formidle viden & læring, rumme information & service, og som imødegår borgere og bruger med forskellige digitale behov, kompetencer og vaner.

Der mangler i dag nogle fælles værktøjer, et vidensgrundlag og et sprog om borgernes digitale adfærd, efterspørgsel og kompetencer i forhold til at udvikle og implementere lokale digitale udviklingsstrategier, som kan skabe et bedre match mellem de digitale bibliotekstilbud og borgernes behov.

Der er derfor behov for et dybdegående anvendelsesorienteret datagrundlag om adfærd, mønstre, og behov, som kan optimere udviklingen af et relevant og aktuelt bibliotekstilbud til flere brugergrupper.

Endvidere skal der skabes viden om sammenspillet mellem det fysiske og digitale bibliotek og ligeledes om bibliotekarens rolle ift. digital formidling, læring, læsning og dannelse.

Tænketanken vil med dette projekt bidrage til at skabe et sådant anvendelsesorienteret datagrundlag.

 

Mål:
 

  • Skabe et vidensbaseret hjælpeværktøj til udvikling af lokale digitale strategier
  • Identificere 5-6 brugerprofiler med forskellige behov, digitale evner og vaner, der kan målrette arbejdet med lokale digitale strategier 
  • Opnå større viden om brugernes behov, kompetencer og digitale mindset – hvor bevæger de sig hen?
  • Skabe bedre match ml. digitale tilbud og brugernes behov (merværdi for borgeren)
  • Sikre bæredygtige og konstruktive balancer mellem det fysiske og digitale bibliotek
  • Styrke digital biblioteksudvikling med fokus på digital formidling og bibliotekarens rolle
  • Styrke læringsinitiativer mhp. læsning, digitale kompetencer og dannelse
  • Udvide bibliotekets digitale tilbud til nye borgere og allerede eksisterende brugere

 

Metoder:

Der bliver anvendt mixed methods dvs. en kombination af kvalitative og kvantitative metoder der vil supplerer hinanden.

  • Kvalitativt: antropologiske feltarbejde med interviews, deltagelse og observation som giver viden og indsigt i borgernes behov, adfærd og barriere. Herudover deskresearch og prototype udvikling på baggrund af eksiterende viden.
  • Kvantitativt: spørgeskemaundersøgelse.

Moos-Bjerre & Lange er konsulenter på den kvantitative del og Actant på den kvalitative del.

Aktiviteter:


Der vil være en række forskellige aktiviteter i projektet. De indledende møder og workshops er primært for projektdeltagere og inviterede aktører.

Der afholdes en åben konference i forbindelse med lancering af rapporten, og endeligt vil der være lokale workshops i samarbejde med CB-partnere.

Projektet løber fra februar 2016 til marts 2017.

Projektets resultater vil blive offentliggjort i rapporten 'Digitale Biblioteksstrategier', ved en lanceringskonference den 24. april 2017. Læs mere her


Oversigt over andre undersøgelser, artikler mv. her

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen

Invitation til konference

Rapporten omkring bibliotekernes digitale strategier er nu færdig og vil blive offentliggjort på en konference på Den Frie den 24. april.

Tilmeld dig her

Feature

Feature omkring e-bogens fremgang og bibliotekernes unikke rolle som litteraturformidler i det digitale

Læs featuren her

Feature

Vores feature "Det fysiske og digitale bibliotek som ét Folkebibliotek" omkring de digitale udfordringer for folkebiblioteket.

Læs featuren her

Inspirationskatalog

Digitale lokale udviklingsstrategier
- Indspark og inspiration

Læs rapporten her