Fremtidens Frilæsning - i skolernes PLC

Guiden Fremtidens frilæsning i skolernes PLC – guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling, som Københavns Biblioteker har udviklet i samarbejde med Holbergskolen i København, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Gribskov Biblioteker og Gentoftebibliotekerne

Baggrunden for guiden er Læsevaneundersøgelsen fra 2017, som gjorde det klart, at børn i dag læser mindre i fritiden end tidligere. Dette til trods for, at skolerne lægger mange kræfter i at lære eleverne at læse og i at fastholde deres læselyst. 

Guiden er udarbejdet med henblik på at give inspiration til:

  • Hvordan den fysiske samling af frilæsningsmaterialer kan sammensættes, så den afspejler elevernes interesser,
  • Hvor stor den fysiske samlingen ideelt set bør være,
  • Hvor ofte den bør fornyes og
  • Hvordan den kan formidles, så den fremstår attraktiv for eleverner.

Målgruppen for guiden er PLC-medarbejdere, skoleledere og biblioteksmedarbejdere og giver bud på,  hvad kan vi gøre for at fange elevernes interesse i og lyst til litteratur, så der bygges oven på skolens læseundervisning?

Behovspyramide for fritidslæsning

Behovspyramide for fritidslæsning
Trekanten illustrerer parametre for at udvikle en frilæsningssamling, der understøtter elevernes læselyst og sørger for, at den enkelte elev får materialer, der passer til både læsefærdighed og interesser.

Materialevalget danner fundamentet for samlingen. Det drejer sig om at indkøbe de rigtige materialer ift. børnenes interesser og skabe de bedste forudsætninger for frilæsningen.

Materialepleje fokuserer på at rydde ud i gamle og ødelagte materialer og derigennem bringe PLC’et nærmere en ideel samling.

Formidling peger ud i verden og sørger for at materialerne kommer ud over rampen til eleverne.

 

Læs rapporten

Sammenhæng mellem læsekompetence, læselyst og læsevanerLæsekompetence, læselyst og læsevaner
Det kræver mange timers øvelse at blive en dygtig læser, og at det alt andet lige er mere motiverende at øve sig, hvis man finder det sjovt. Læsekompetencer, læselyst og læsevaner hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden i et loop, hvor stor læselyst giver gode læsevaner, som øger læsekompetencen, der igen giver læselyst.

Undersøgelsen PIRLS 2016 viser da også, at elever, der er positivt stemt over for at læse, opnår en højere læsescore sammenholdt med elever med et mere  negativt forhold til læsning.

Læselysten lader dog til at være faldende, bl.a. fordi børn forbinder læsning med skole og pligt. Det betyder, at blot 20% af de danske skoleelever rigtig godt kan lide at læse – mod 43%  internationalt.