Undersøgelser

Her kan du finde links til vidensoversigter for vores projekter, samt andre relaterede undersøgelser.

Vidensoversigter til Tænketankens projekter

Undersøgelser af Danmarks Biblioteksforening

DB har gennemført en lang række undersøgelser om det danske folkebibliotek, mange i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Se oversigten her.

Undersøgelser af folkebiblioteket

Biblbioteksbarometer for folkebiblioteker 2018
Biblioteksbarometeret for Folkebiblioteker er Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse med fokus på en række emner, der supplerer den nationale biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik. Spørgeskemaet bliver udsendt til alle landets biblioteksvæsener.

Biblioteker 2016 og 2017 | Danmarks Statistik
Digitalisering har ændret brugeradfærd på biblioteksområdet. E-materialer er blevet populært, og danskerne benytter sig i stigende grad af bibliotekernes digitale løsninger som fx eReolen. Antallet af e-bogs-visninger er næsten fordoblet fra omkring 1,6 mio. i 2014 til næsten 3,0 mio. i 2017. Visninger af e-bøger omfatter her alle digitale udlån, dvs. både antal downloads, online læseadgang til e-bøger og digitale lydbøger. Ifølge undersøgelsen It-anvendelse i befolkningen 2016 er det ca. hver femte dansker, der læser eller downloader e-bøger.


Folkebiblioteker i tal 2015
Kulturstyrelsen årlige udgivelse med nøgle tal for de folkebibliotekernes virksomhed i det foregående år. Publikationen kombinere data fra folkebibliotekernes indberetninger til Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret for 2015.


Bedre Biblioteker 2013 | Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsens undersøgelse viser, hvad biblioteksbrugere synes om deres bibliotek og de mange forskellige tilbud, som stilles til rådighed. 27.000 brugere fordelt mellem 179 biblioteker deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen er den mest omfattende af sin art hidtil. Generelt er der meget stor tilfredshed og især med service, hjælp og vejledning fra personalet. 
 

NonUser 2012 | Moos-Bjerre Analyse for bibliotekerne på Fyn
En kvantitativ undersøgelse blandt den fynske befolkning med fokus på den del af befolkningen, der ikke bruger folkebibliotekerne. I rapporten kan man blandt andet læse, hvor mange procent af Fyns befolkning der benytter bibliotekerne og hvor mange af dem, der ikke benytter biblioteket.
 

Biblioteker & biblioteksbrug i tal 2012 | Moos-Bjerre Analyse for Tænketanken
Michael Moos-Bjerre har lavet første opsamling af dokumentation og undersøgelser af biblioteker og biblioteksbrug.

 

Samarbejde mellem borgerservice og biblioteker | DB undersøgelse
Danmarks Biblioteksforening har senest i efteråret 2011 gentaget en undersøgelse fra 2009 af hvilke samarbejdsmodeller der eksisterer rundt omkring i kommunerne.

 

Samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker | DB undersøgelse
Danmarks Biblioteksforening spurgte i foråret 2011 kommunerne om der foregår samarbejde mellem biblioteket og de folkeoplysende organisationer.

 

Biblioteksbrugernes vaner 2009 | DB undersøgelse
Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet og HK Kommunals Biblioteksudvalg fik i 2009 lavet en Gallupundersøgelse af brugernes vaner.

 

Pew Research Center – Libraries 2016
Trends in visiting public libraries have steadied, and many Americans have high expectations for what their local libraries should offer.

 

Undersøgelse fra OCLC: The Library in the Life of the User: Engaging with People Where They Live and Learn 2015
Ny undersøgelse fra OCLC om brugeradfærd. Undersøgelsen illustrerer hvordan noget brugeradfærd ændres i takt med den teknologiske udvikling mens noget forbliver.

 

Ny rapport fra PewReserachCenter: Libraries at the Crossroads 2015
Ny undersøgelse fra PewResearchCenter 2015 viser at borgerne i USA efterspørger nye services og at bibliotekerne er vigtige for lokalsamfundet.


Forskningsresultater fra USA 2013
Resultater fra Pew Research Center viser, at unge amerikanere læser flere bøger og bruger biblioteket hyppigere end deres ældre landsmænd.

Undersøgelser om den trykte bog

Bogen og litteraturens vilkår 2018
Bog- og Litteraturpanelets årsrapporter er udkommet siden 2015 og er et væsentligt referencepunkt for forlagsbranchen i Danmark.


Bogen og litteraturens vilkår 2015
Bog- og Litteraturpanelets årsrapport, der præsenterer en kortlægning af eksisterende statistikker om bogens og litteraturens produktion, distribution og forbrug i Danmark.


Survey fra Pew Research Center om e-bøger versus den fysiske bog 2015
Pew Reseach Centers survey viser at udvikling i e-bogs læsningen nærmest er stabil, hvorimod at læsning af fysisk bog er faldet lidt.

 

Undersøgelser om digitale tilbud

Kulturvaner

Kultur 2018 | Danmarks Statistik
Publikationen kaster lys på produktion og forbrug af kultur i Danmark på tværs af områder som bøger, idræt, museer, medier, film, scenekunst og musik. Årets tema sætter fokus på de kunst- og kulturansatte, og hvordan de adskiller sig fra arbejdsmarkedet generelt såvel som forskelle imellem de ansatte på teatre, folkebiblioteker og museer.

 

Kulturvaner 4. kvartal 2018 | Danmarks Statistik
Flere kvinder end mænd bruger kultur. Undersøgelsen dækker 14 kulturaktiviteter. Ti ud af de 14 kulturaktiviteter er generelt mere populære blandt kvinder end mænd.
 

Danskernes kulturvaner 2012 | Kulturministeriet
Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse belyser befolkningens kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter.  Det er den syvende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998 og 2004. Bibliotekerne er et af rapportens fokusområder.

Læsevaner