Samarbejde om unges informationssøgningskompetencer

Ikke alle elever og studerende har de nødvendige informationssøgningskompetencer, når de starter på næste uddannelsestrin. Det vidner om, at eksisterende informationssøgningsindsatser ikke er tilstrækkelige, og at bibliotekerne bør tænke brobygning og snitflader for at styrke deres indsats ift. at understøtte elever og studerende på deres uddannelser. Behovet bliver ikke mindre ifm. uddannelsesudflytningerne, der kan betyde, at studerende ikke har et fysisk uddannelsesbibliotek på campus. Vi risikerer et kompetenceskred, hvis ikke vi ser nye sammenhænge. Tænketanken, Silkeborg Bibliotekerne og Danmarks Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har derfor igangsat et modningsprojekt. 

Modningsprojektet 'Samarbejde om unges informationssøgningskompetencer'

Projektet vil med afsæt i eksisterende viden foretage et litteraturreview og afholde en faglig workshop-række, der skal afdække behov, potentialer og brobygnings- og samarbejdsmodeller for at imødegå både eksisterende og kommende udfordringer med unges informationssøgningskompetencer i en digitaliseret verden. Arbejdet skal ende ud i nyt projektkoncept med særligt fokus på hhv. folkebibliotekernes og FFU-bibliotekernes rolle i et fremtidigt samarbejde.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Projektets målgruppe
Projektets retter sig mod ansatte på folkebiblioteker og FFU’er, som skal tænke i nye samarbejdskonstellationer, hvis de skal møde studerendes behov for informationssøgningskompetencer.

Projektets målgruppe er gruppen af elever og studerende fra udskolingen til universitetet med mangelfulde informationssøgningskompetencer. Digitaliseringen har gjort det vigtigere end nogensinde, at elever og studerende på alle uddannelsestrin opbygger kompetencer i informationssøgning og kildekritik.

Resultatmål:

  1. At tilvejebringe viden om informationssøgningsbehov og -kompetencer på tværs af uddannelsestrin.
  2. At klarlægge bibliotekernes rolle i tværgående samarbejder om løft af unges informationssøgningskompetencer.

Aktivitetsmål:

  1. At lave litteraturreview på feltet samt afdække behov og identificere best cases.
  2. At afholde workshops, der afdækker nye brobygnings- og samarbejdskonstellationer ml. folkebibl. og FFU-bibl.
 

 

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.