Samarbejde om unges informationssøgningskompetencer

Unges medie- og informationskompetencer er under pres i en tid med AI. Det vanskeliggør ikke blot deres uddannelsesvej, men også deres demokratiske deltagelse. Bibliotekerne spiller en central rolle, men der mangler viden, samarbejde og opmærksomhed. Tænketanken og samarbejdspartnere vil igangsætte et projekt, der giver ny viden om fremtidens informationskompetencer på tværs af uddannelsestrin, øger fokus og definerer undervisningsmetoder og - greb mhp. at ruste unge til den digitale tidsalder.

Illustration: Emilie Maj Risager Højland, The Animation Workshop: VIA University College

Om projektet

Tænketanken vil med en række samarbejdspartnere igangsætte et udviklingsprojekt, der skal skabe fundamentet for fremtidens nødvendige informationskompetencer hos elever og studerende på tværs af udd.systemet med bibliotekerne som central aktør. Projektet har 4 delelementer:

Del 1: Skabe nyt vidensgrundlag med nedslag i grundskolen, på ungdomsudd. og videregående udd. om elever og studerendes søgevaner og informationskompetencer i lyset af AI’s indtog.  

Del 2: Identificere relevansmarkører hos elever og studerendes for undervisning i informationskompetence. 

Del 3: Nedsætte ekspertpanel, der dels skal beskrive fremtidens informationskompetencer; dels formulere strategiske og politiske pejlemærker for arbejdet hermed.  

Del 4:  Samle fagfolk og eksperter for at identificere greb og metoder til undervisning af elever og studerende i fremtidens informationskompetencer på baggrund af ny viden og strategiske pejlemærker.   

Organisering

Styregruppe: Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Danmarks Biblioteksforening, DM og Bibliotekschefforeningen

Projektgruppe: ADD-projektet,centralbibliotekerne, Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening, og Pædagogisk LæringsCenterForening

Projektledelse: Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Faglig følgegruppe: Det Kgl. Bibliotek, Kolding Bibliotekerne., Køge Bibliotek., Biblioteket Sønderborg, Silkeborg Bibliotek og VIA Bibliotek.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturestyrelsens pulje for folkebiblioetker og pædagogiskelæringscentre

Modningsprojektet 'Samarbejde om unges informationssøgningskompetencer'

Forud for projektet Unges informationskompetencer i en tid med AI lå et modningsprojekt. Projektet har med afsæt i eksisterende viden foretaget et litteraturreview og afholdt en faglig workshop, der skal afdække behov, potentialer og brobygnings- og samarbejdsmodeller for at imødegå både eksisterende og kommende udfordringer med unges informationssøgningskompetencer i en digitaliseret verden. Arbejdet skal ende ud i nyt projektkoncept med særligt fokus på hhv. folkebibliotekernes og FFU-bibliotekernes rolle i et fremtidigt samarbejde.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

informationskompetencer uddannelse

'Informationskompetencer på tværs af uddannelsestrin' - et litteraturreview

Projektgruppen har som led i modningsprojektet udarbejdet et litteraturreview, der undersøger informationskompetencer og undervisning i dette ud fra eksisterende litteratur. 

Reviewet centrerer om undertemaerne; elever og studerendes udfordringer; deres fornødne kompetencer; metoder i informationsundervisning og deres virkning; og bibliotekerne og samarbejdspartnernes ressourcer og roller. 

Disse undertemaer bliver alle undersøgt på tværs af folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 

Litteraturen peger på, at eleverne og de studerende i langt højere grad skal være kildekritiske og bedre til at sikre kvalitet og validitet, i særdeleshed i forhold til internetkilder. Derudover synes det også vigtigt, at informationskompetencen indgår i en bredere digital dannelse, hvor også for eksempel sikker digital færden og en bredere digital dømmekraft indgår.

Læs mere om litteraturreviewets indsigter her

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.