Samarbejde om unges informationssøgningskompetencer

Ikke alle elever og studerende har de nødvendige informationssøgningskompetencer, når de starter på næste uddannelsestrin. Det vidner om, at eksisterende informationssøgningsindsatser ikke er tilstrækkelige, og at bibliotekerne bør tænke brobygning og snitflader for at styrke deres indsats ift. at understøtte elever og studerende på deres uddannelser. Behovet bliver ikke mindre ifm. uddannelsesudflytningerne, der kan betyde, at studerende ikke har et fysisk uddannelsesbibliotek på campus. Vi risikerer et kompetenceskred, hvis ikke vi ser nye sammenhænge. Tænketanken, Silkeborg Bibliotekerne og Danmarks Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har derfor igangsat et modningsprojekt. 

Modningsprojektet 'Samarbejde om unges informationssøgningskompetencer'

Projektet har med afsæt i eksisterende viden foretaget et litteraturreview og afholdt en faglig workshop, der skal afdække behov, potentialer og brobygnings- og samarbejdsmodeller for at imødegå både eksisterende og kommende udfordringer med unges informationssøgningskompetencer i en digitaliseret verden. Arbejdet skal ende ud i nyt projektkoncept med særligt fokus på hhv. folkebibliotekernes og FFU-bibliotekernes rolle i et fremtidigt samarbejde.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

informationskompetencer uddannelse

'Informationskompetencer på tværs af uddannelsestrin' - et litteraturreview

Projektgruppen har som led i modningsprojektet udarbejdet et litteraturreview, der undersøger informationskompetencer og undervisning i dette ud fra eksisterende litteratur. 

Reviewet centrerer om undertemaerne; elever og studerendes udfordringer; deres fornødne kompetencer; metoder i informationsundervisning og deres virkning; og bibliotekerne og samarbejdspartnernes ressourcer og roller. 

Disse undertemaer bliver alle undersøgt på tværs af folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 

Litteraturen peger på, at eleverne og de studerende i langt højere grad skal være kildekritiske og bedre til at sikre kvalitet og validitet, i særdeleshed i forhold til internetkilder. Derudover synes det også vigtigt, at informationskompetencen indgår i en bredere digital dannelse, hvor også for eksempel sikker digital færden og en bredere digital dømmekraft indgår.

Læs mere om litteraturreviewets indsigter her

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.