Undersøgelser

På denne side har vi samlet et udvalg af relevante, eksisterende undersøgelser og statistikker, vi i Tænketanken har brugt som vidensgrundlag i forbindelse med udarbejdelsen af diverse projekter. Oversigten spænder bredt og indeholder både nationale og internationale resultater inden for forskellige emner, der tilsammen tegner et bredt billede af biblioteket og dets udvikling. Undersøgelserne er listet tematisk nedenfor og siden opdateres løbende
 

Vidensoversigter udarbejdet til følgende projekter:

Andres undersøgelser af:

FOLKEBIBLIOTEKET & BIBLIOTEKSBRUGERE

Individbaseret biblioteksudlån fra Danmarks Statistik 
Danmarks Statistik indsamler statistikker om folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. Der findes omkring 245 folkebiblioteker og 350 forskningsbiblioteker i Danmark f.eks. tal fordelt på område, udlån, alder, materialetyper mv. I forskningsbiblioteksstatistikken kan du finde tal for de enkelte forskningsbiblioteker fordelt på lånere, bestand, lønudgifter, udlån mv. Der udgives kvartalsvise rapporter.

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker | Slots- Og Kulturstyrelsen

Biblioteksbarometeret for Folkebiblioteker er Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse, der viser institutionernes aktuelle forhold, aktiviteter og tendenser.

Folkebiblioteker i tal | Slots- og Kulturstyrelsen  
Folkebiblioteker i tal er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen og bygger på data fra Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret.

Folkebiblioteker - Damarks Statistik 
Udkommer hvert år i julimåned med nøgletal for økonomi og aktiviter. Udgives af Danmarks Statistik for Kulturstyrelsen 

 

National analyse af bibliotekstilbud til ungdomsuddannelserne | Centralbibliotekerne 2010

Udvikling af folkebibliotekstilbud til ungdomsuddannelser samt skalérbar Best-Practise for samarbejde og fremtidig kompetenceudvikling

National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet | Slots- og Kulturstyrelsen 2016
Nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet i 2016, hvis formål er at give folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation. Undersøgelsen er baseret på 53.405 besvarelser fra danskerne.

Libraries 2016 | Pew Research Center
Rapport med en kortlægning af, hvad amerikanere mener, at deres lokale folkebibliotek bør tilbyde.

The Library in the Life of the User: Engaging with People Where They Live and Learn  | OCLC 2015
Undersøgelse fra OCLC om brugeradfærd. Undersøgelsen illustrerer hvordan noget brugeradfærd ændres i takt med den teknologiske udvikling mens noget forbliver.

Libraries at the Crossroads | Pew Research Center 2015
Undersøgelse fra 2015 udført af Pew Research Center, der peger på at borgerne i USA efterspørger nye services og at bibliotekerne er vigtige for lokalsamfundet.

Bedre Biblioteker 2013 | Kulturstyrelsen
Undersøgelse af brugertilfredshed på 179 biblioteker og 42 biblioteksvæsener udført af Kulturstyrelsen.  undersøgelsen viser, hvad biblioteksbrugere synes om deres bibliotek og de mange forskellige tilbud, som stilles til rådighed.

Biblioteker 2016 og 2017 | Danmarks Statistik
Digitalisering har ændret brugeradfærd på biblioteksområdet, hvilket blandet andet viser sig i danskernes stigende benyttelse af bibliotekernes digitale løsninger. Tal viser, at antallet af e-bogsvisninger næsten er fordoblet fra 2014-2017.

Samarbejde mellem borgerservice og biblioteker | Danmarks Biblioteksforening 2014
Danmarks Biblioteksforening har gentaget en undersøgelse fra 2009 af, hvilke samarbejdsmodeller mellem biblioteker og borgerservice, der eksisterer rundt omkring i kommunerne.

BØGER, LITTERATUR & MEDIER

Audiobooks and Literacy 2020

Litteraturreview fra National Literacy Trust om børn, literacy og lydbøger

 

Ljudboken: Hur den digitala logiken påverkar marknadan, konsumtionen och fremtiden | Svenska Förläggareföreningen 2019
Lydbøger i digitale abonnementstjenester har i de senere år i høj grad ændret, hvordan bøger sælges, distribueres og forbruges.

 

Bogen og litteraturens vilkår | Bogpanelet/Slots- og Kulturstyrelsen
Bogpanelets årsrapporter er udkommet siden 2015 og er et væsentligt referencepunkt for forlagsbranchen i Danmark.

Slightly fewer Americans are reading print books, new survey finds | Pew Research Center 2015
Survey fra Pew Reseach Center om læsning i e-bøger overfor læsning i fysiske bøger

BIBLIOTEKERNES VÆRDI

Folkebibliotekernes betydning for borgerne 
Roskilde Centralbibliotek har sammen med konsulenthuset Seismonaut har gennemført en undersøgelse af Folkebibliotekernes betydning for borgerne. Undersøgelsen er udgivet i 2021.

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed – Moos-Bjerre
Moos-Bjerre Analyse har på eget initiativ gennemfør en undersøgelse af Folkebibliotekernes værdi  målt ved borgernes betalingsvillighed. 

Mellem ballet og biografer - Mandag Morgen  
Mandag Morgen har for Altingets Kulturpolitiske netværk gennemført en undersøgelse af danskernes holdning til kultur herunder bibliotekerne. Undersøgelsen er udgivet i 2019.

KULTUR- OG MEDIEVANER

Kulturbarometeret - APPLAUS
En måling af borgerens lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur og sportsoplvelser i lyst af COVID. Målingerne er udarbejde i samarbejde med kulturens brancheorganisationer

Mediernes udvikling i Danmark | Danmarks Journalisthøjskole 2019
Rapport hvoraf det fremgår, hvad forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af, hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst  

Kultur 2018 | Danmarks Statistik
Publikationen kaster lys på produktion og forbrug af kultur i Danmark og sætter fokus på de kunst- og kulturansatte.

Kulturvaner 4. kvartal 2018 | Danmarks Statistik
Flere kvinder end mænd bruger kultur. Undersøgelsen dækker 14 kulturaktiviteter. Ti ud af de 14 kulturaktiviteter er generelt mere populære blandt kvinder end mænd.

Medieudviklingen | DR
DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier.

  • Medieudviklingen 2020

Danskernes kulturvaner 2012 | Kulturministeriet
Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse belyser befolkningens kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter. Bibliotekerne er et af rapportens fokusområder.

LÆSEVANER & LÆSELYST

Pædagogisk indblik: Børns læselyst
Forskere ved DPU, Aarhus Universitet har udarbejdet forskningsoversigt over studier om børns læselyst

Lystlæsnings betyning for anbragte børn og unges trivsel og uddannelse| Egmont Fonden
To analyser gennemført af hhv VIVE og SUS for Egmont Fonden 2020.

Forældre-undersøgelse om børns læselyst | Magasinet Skolebørn 2020
Magasinet Skolebørn har undersøgt forældres oplevelse af børns lyst tli at læse bøger i fritigen.

Slightly fewer Americans are reading print books, new survey finds | Pew Research Center 2019
Tal fra Pew Research Center viser, at antallet af boglæsere er faldet, mens antallet af e-bogslæsere er uændret i USA.

Digital læsning – giver det mening? | BookBites 2018
E-bogen handler om, hvordan de digitale enheder kan bruges som et redskab til at styrke både børns læselyst og deres læsefærdigheder.

Unge berätter - en studie av ungas syn på läsning og bibliotek | Svensk Biblioteksforening 2018
Svensk kvalitativ undersøgelse af hvordan unge ser på læsning og på biblitoeket.


ePIRLS 2016: En international undersøgelse om læsning af informerede onlinetekster i 4. klasse | Jan Mejding & Katja Neubert 2019
Rapporten afdækker, hvordan elever i 4. klasse læser informerende tekster på en skærm.

PIRLS, 2016: En international undersøgelse om læsekompetence i 3. og 4. klasse | Jan Mejding, Katja Neubert & Randi Larsen 2017

Rapporten undersøger elever i 4. klasses læsning af tekster på papir. Gennemføres næste gang i 2021

PISA - Programme for International Student Assessment
OECD-undersøgelse der sammenligner skoleelevers kompetencer.Den gennemføres hvert 3. år af OECD blandt 15-16-årige elever.

Analyse af udviklingen på lydbogsmarkedet og fremadrettet positioneringsstrategi for eReolen | Danskernes Digitale Bibliotek 2017 
Rapport hvori lydbøgernes udvikling på bogmarkedet analyseres. Formålet er at udarbejde en positionsstrategi for, hvordan bibliotekerne skal håndtere udviklingen på lydbogsmarkedet.

Unges læsning i en digital tidsalder: Om unges holdninger til og erfaringer med læsning på skærm og papir | Gitte Balling 2017
Undersøgelse, der bygger på den antagelse, at unge, som er trænede mediebrugere, også er mere imødekommende over for at læse skønlitteratur i digital form.

Fritidslæsnings og læsekompetencer | Pisa 2009 (Side 57)
Fritidslæsning har stor betydning for udviklingen af børns læsefærdigheder. Ifølge PISA-undersøgelsen fra 2009 kan fritidslæsning på en halv time hver dag rykke børn et helt skoleår i læsefærdigheder.

The digital reading habits of children – A National survey of parents’ perceptions of and practices in relation to children’s reading for pleasure with print and digital books | Natalia Kucirkova & Karen Littleton 2016

Undersøgelse designet til at udforske små børns brug af digitale medier og brug af e-bøger med særligt fokus på læselyst.  

Når børn vælger litteratur | Stine Reinholdt Hansen 2014
Ph.d.-afhandling af Stine Reinholdt Hansen om børns læsevaner og lyst til at læse.

Læselyst | Kulturministeriet 2014 
Kulturministeriets projekt fra 2010-2014 omkring børns læselyst.

Læselyst og læring | Romme & Madsbjerg 2010 
Bog som sætter fokus på læselyst, og hvorfor den er af så stor betydning for børns læring

 

KULTUR OG SUNDHED

Undersøgelser af Danmarks Biblioteksforening

DB har gennemført en lang række undersøgelser om det danske folkebibliotek, mange i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Se oversigten her.