Tænketanken Fremtidens Biblioteker udruller demokratilæseforløb i udskolingsklasser rundtom i landet. Det skaber entusiasme, læseglæde og meningers mod blandt elever rundtom i landet.

Hvad skal projektet?
’Unge, demokrati og skønlitteratur’ er et samarbejdsprojekt, der har hhv. et skole- og civilsamfundsspor. Tænketanken er tovholder på skolesporet, hvori der afholdes demokratilæseforløb i udskolingsklasser landet over. De har til formål at skabe et præstationsfrit rum, hvor eleverne kan finde en stemme og styrke deres demokratiske engagement gennem fælleslæsning af skønlitteratur med noget på spil. I civilsamfundssporet, som administreres af Læseforeningen, får de unge mennesker mulighed for at omsætte deres engagement til praksis i selvorganiserede, skønlitterære ungemiljøer.

Fælles for de to spor er målet om at højne de unges demokratiske engagement og læseglæde samt at bygge bro mellem skoler, biblioteker og civilsamfund.

Baggrund
I Danmark har vi en lang, demokratisk tradition og en høj grad af tillid til de demokratiske institutioner – også blandt unge. Men selvom de unge bakker op om demokratiet, har de ringe tiltro til, at de kan gøre en aktiv forskel i det. De unges engagement er i langt højere grad forankret i nære og trygge omgivelser snarere end i den offentlige debat. Og det er netop i den nære og trygge sfære, at litteraturen kan række ind.


Læsning af litteratur gør os i stand til at sætte os i andres sted, og den rokker ved vores opfattelse af os selv og verden omkring os. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan man kan arbejde systematisk med litteraturen og læsningens evne til at skabe et rum for anerkendelse, selverkendelse og demokratisk samtale hos unge mennesker. Det er det, vi arbejder med og undersøger i vores projekt.

 

Hvor langt er vi?
I foråret 2023 har størstedelen af de involverede biblioteker og skoler gennemført demokratilæseforløb med et afsluttende forfatterbesøg, mens nogle kommuner har været nødsaget til at aflyse eller udskyde til kommende halvår.

Alle involverede har haft elastisk fleksibilitet, så projekterne kunne tage form efter de lokale forhold. I Kolding har de fx afholdt deres forløb med to ungdomsskolehold mestendels bestående af ukrainske flygtninge. I Brønderslev har man valgt at fokusere på en gruppe ”stille piger” fra 8. årgang og i Aabenraa har de valgt at samle en gruppe ”knallertdrenge” til guidet fælleslæsning.

I Gladsaxe har de afholdt forløbet med en 8. klasse fra Søborg Skole fra februar til juni 2023. Her fortæller de medvirkende om deres oplevelse med demokratilæseforløb i udskolingen.

Udvalgte hovedresultater fra evalueringsrapporten

Analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre A/S har udarbejdet en evalueringsrapport om demokratilæseforløbene. Rapporten inkluderer individuelle interviews med læseguider, deltagende biblioteksfolk og lærere fra i alt fem forskellige kommuner. Desuden besvarede 88 af de medvirkende elever et spørgeskema.

Rapporten viser, at flertallet af eleverne har haft en positiv oplevelse med demokratilæseforløbene. Både læseguider, lærere og biblioteksmedarbejdere udtrykker, at eleverne har været engagerede og entusiastiske. Mange bemærker, at eleverne sandsynligvis har udviklet sig både fagligt og personligt ved at deltage.

Elevernes positive oplevelse knyttes til deres følelse af at kunne være sig selv under forløbene. Størstedelen af eleverne føler sig hørt af andre elever. Både læseguider og biblioteksmedarbejdere har oplevet succes med at skabe et trygt og præstationsfrit rum, hvor eleverne har turde udtrykke deres holdninger uden at skulle tænke over at blive dømt. Herunder de elever, der ikke normalt deltager aktivt i undervisningen.

Endelig oplever flere af lærerne, at demokratilæseforløbet har haft en positiv indvirkning på elevernes interesse for litteratur og læsning. Flere af eleverne har sidenhen læst de bøger, de læste uddrag fra, og nogle er begyndt at bruge biblioteket.

9 biblioteker deltager

  • Aabenraa Bibliotekerne
  • Brønderslev Bibliotekerne
  • Gladsaxe Bibliotekerne
  • Holbæk Bibliotek
  • Ikast-Brande Bibliotek
  • Koldingbibliotekerne
  • Næstved Bibliotek
  • Randers Bibliotek
  • Stevns Bibliotekerne

Projektet er støttet af:

Kontakt projektleder Simon Rosenstand

Mail: kom@db.dk

Tlf: 93 90 19 93