Vidensoversigt: Biblioteker og ældre ensomme

Oversigt over indhentet baggrundsviden til projekt om biblioteker og ensomme ældre i sociale boligområder.

TEMA: Ensomhed
 

Ph.D-projekt, Cand.psych, Maja O’Connor, 2009: 
Posttraumatisk stress og forstyrrelser hos ældre efterladte, kan få betydningen af ændring i personlighed for sorgreation.

Studie, Loneliness alters the immune system to cause illness: 
Peger på at ensomhed har en påvirkning på immunsystemet.

Studie fra Marselisborg, Center for Udvikling, Kompetence og Viden, 2012: 
Undersøgelsen af ensomme ældre, foretaget i 25 danske kommuner. Her er tallet 250.000 ensomme ældre.

Undersøgelse, Ensomhed i befolkningen, forekomst og metodiske overvejelser, Lasgaard et al., 2015: 
Undersøgelsen præsenterer ensomhed ud fra den internationale litteratur, på området, der almindeligvis defineres som en subjektiv. Ensomhedsfølelsen kan opstå, når man er alene og savner social kontakt og nærhed, men også når man er sammen med andre. Samme rapport påpeger at ensomhed relaterer sig både til kvaliteten af det sociale netværk/og relationer og kvantiteten, altså antallet af relationer/kontakter.

Artikel, Ensomhed i en social verden, Lasgaard, 2010: 
Artiklen, der fokusere på unge, belyser ligeledes det at være ensom, trods social omverden.

Loneliness and Isolation Evidence Review, AgeUK, 2014, UK:
Engelsk undersøgelse der fokuserer på, at der er forskel på at føle sig ensom og at være social isoleret.  

Undersøgelse, CFK, ensomhed blandt voksne, 2014: 
Undersøgelsen fokuserer på sammenhæng mellem ensomhed og forskellige faktorer såsom etnicitet, uddannelsesniveau, sociogeografiske forhold og boligforhold.

Fagbog: Loneliness – Human Nature and the Need for Social Connection, John T. Cacioppo & William Patrick, 2008: 
En faglitterær bog om ensomhed baseret på John T. Cacioppos biologisk funderede psykologiske forskning i menneskers behov for at føle sig knyttet til andre mennesker. Bogen beskriver hvordan ensomhed påvirker mennesker og giver nogle bud på hvordan man med tålmodigt arbejde kan lægge langvarig ensomhed bag sig. Bogen er ikke oversat til dansk. Udgivet af W.W. Norton & Company.

Loneliness, health, and mortality in old age: A national longitudinal study: 
Artikel i “Social Science and Medicine”. Undersøgelse fra USA der undersøgte 2101 voksne over 50 år, i en 6 årig periode, for at se på sammenhæng mellem ensomhed, sundhed og livskvalitet. 

A Longitudinal Analysis of Loneliness Among Older People in Great Britain: 
Undersøgelse fra Storbritannien omkring ensomhed hos ældre over 65+, over en årrække.

Loneliness twice as unhealthy as obesity for older people, study finds: 
Artikel fra The Guardian, omkring at der næste er dobbelt så stor change at ældre dø tidligere, hvis de er ensomme.

Loneliness and Social Isolation Among Older People in North Yorkshire:
Studie fra The University of York omkring ensomhed og social isolation.

Campaign to end loneliness“:
Rapporter mv, der er udgivet som led i den engelsk kampagne, der har fokus på ældre. Der er tale om et omfattende materiale, der har fokus på at omsætte viden til handling/praksis. Reviews, anbefalinger, afdækning af interventioner (på civilit og offenligt niveau).

‘‘Where are all the lonely people?’’, Mathias Lasgaard et al., 2016:
Forskningsartikel om ensomhed i befolkningen.

Psychological Science, 2015: 
Specialsektion om ensomhed i det anerkendte Psychological Science, der samler op på den nyeste viden på feltet (scroll lidt ned for oversigt over intro og 5 artikler).

“Fortæl for livet”: 
Publikation fra EGV-foden vedr interventionsprojekt rettet mod ensomme ældre.

Jenny Gierveld:
Oversigt over artikler publiceret af den hollandske forsker Jenny Gierveld, der er en europas førrende eksperter på ensomhed hos ældre (problemfelt og interventionsmuligheder).

 

TEMA: Boligområder:
 

Notat: Almeneboliger – Beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse, KL:
En række tal peger direkte på at der er en tydelig forskel i sundhedstilstand i de boligsociale områder, når man ser på de direkte målebare konsekvenser: Bl.a. har de 18 – 65-årige i de sociale boligområder 50 % flere indlæggelser, der ofte skyldes kroniske sygdomme og 2,7 flere kontakter til praktiserende læger end personer uden for disse områder. Der findes ikke pt. tal for de over 65+, men der udkommer en undersøgelse fra Kraks Fonds By omkring beboersammensætning og sundhed i 2016.

BA-projekt, Sociale relationers betydning for sundheden hos borgere i socialt udsatte boligområder.
 

Boligsociale sundhedsindsatser, rapport, Center for boligsocial udvikling.
 

Beboersammensætning i særligt udsatte boligområder i DK KRAK.

 

TEMA: Ældre
 

Sårbarhed og handlekraft i alderdommen, Kora:
Rapport om aldring og alderdom.

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder, KL.
 

Projektets Specifikke målgrupper.

  • De yngre ældre: med et særligt fokus på personer, der inden for relativ kort tid har haft haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Erfaringer fra projektet Småt Brændbart fra 2015 viser, at særligt ældre, der inden for kort tid er på pension, har særlig risiko for at føle en tomhed og særligt mænd er ikke gode til at finde nye aktiviteter, der kan udfylde pladsen fra arbejdet (Projekt Småt Brændbart, 2015).
  • Ældre mænd: Mænd er relativt underrepræsenterede som selvstændig målgruppe i de boligsociale aktiviteter (Boligsocialt overblik, Center for Boligsocial Udvikling, 2014),
  • Ældre af begge køn: der inden for 5 år har mistet deres ægtefælle. Forskningen viser, at ældre der har mistet ægtefælle inden for de seneste fem år har særligt risiko for ensomhed og konsekvenser heraf (Platz, 2005).
  • Ældre med anden etnisk baggrund: idet denne befolkningsgruppe har en langt højere forekomst af ensomhed end ældre med danske etnisk baggrund. (CFK, 2014).
     

TEMA: Kunst, sundhed og livskvalitet
 

Artikel, “Kunstneriske aktiviteter fremmer sundheden”:
Anita Jensen, PhD-studerende, HKI Instituttet.

Studie, Royal Society for Public Health: 
Peger på en bred vifte af positive resultater i forbindelsen mellem kunst og helbred, herunder at patienterne opnår nye indsigter, øget selvværd, empowerment og resiliens.

Projekter, Småt Brændbart – Biblioteket på Kanten: 
Et projekt hvor folkebiblioteket ikke kun tænkes som klassisk kulturinstitution, men meget bredere som en velfærdsinstitution. Der har været gennemført enkelte projekter omkring folkebiblioteket, sundhed og livskvalitet med gode resultater

Kultur og sundhedsfremme – i en dansk kontekst, 2015, Anita Jensen et al.
 

Projekt: ”Et bedre liv med kultur”, Næsteved 2011.
 

Undersøgelser: The healt and well being of public libraries, Arts Council, UK, 2015.
 

”Det spirer og gror”, EGV fonden 2013.
 

Artikel (forskning): god litteratur gør til bedre menneske.
 

www.læseforeningen.dk
 

Loneliness can kill, This Maine librarian is doing something about it: 
Om hvordan biblioteker er mere end bare et sted at låne bøger, men også et sted at mødes.

Projekt: LÆSNING, SUNDHED OG KOMPETENCER, Langeland biblioteker, støttet af sundhedstyrelsen.
 

Artikel om nyt forskningsprojekt:l Borgere der læser lever længere, Yale 2015:
Stor undersøgelse fra Yale der viser at folk der læser, lever længere, uanset social baggrund.

Nyt forksningsprojekt: litteraturens sociale side.
 

Artikel: The library plays an active part in issues of health care, 2016.