Sammen om fremtiden - Generationsmøder for håb og klimahandling

SAMMEN OM FREMTIDEN sætter særligt fokus på at skabe lokale klimahandlinger på tværs af generationer, som en drivkraft i voksne 60+ trivsel, fællesskaber og lokale engagement, med biblioteket som ramme og facilitator. Et forandrings- og forankringsprojekt, der bygger oven på den eksisterende indsats fra projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL, med at engagere seniorer i bæredygtige handlefællesskaber.

Om projektet


Tænketanken Fremtidens Biblioteker har siden 2021 arbejdet med at engagere og mobilisere voksne 60+ omkring FN’s verdensmål i lokale handlefællesskaber, på landets biblioteker. Ikke alene deltager seniorer aktivt i den bæredygtige omstilling, men handlefællesskaberne er også med til, at seniorernes livskompetencer bringes i spil sammen med andre, og er dermed med til at skabe større trivsel blandt deltagerne.

Generationsmøder for håb

Målgruppen af voksne 60+ har fundet særlig energi og mening i at lave klimahandlinger på tværs af generationer. For seniorerne handler det om dels at give noget tilbage til de kommende generationer, dels at de oplever at kunne videregive erfaringer, viden og livskompetencer til de yngre generationer, som er brugbare og meningsfulde. Og endeligt at de gør noget sammen med andre for en bedre fremtid.

Futures Literacy

Fra pacificerende fremtidsforestillinger til håb og handlemuligheder på tværs af generationer

SAMMEN OM FREMTIDEN tager udgangspunkt i Futures Literacy eller på dansk “fremtidskundskaber” som ramme for generationsmøderne mellem de voksne 60+ og de unge. Futures Literacy er udviklet af UNESCO og kan beskrives som evnen til at forstå og navigere i komplekse og usikre fremtider. Futures Literacy giver kompetencer, værktøjer og tilgange, der gør det muligt at udforske, forstå og engagere sig i forskellige fremtidsscenarier.

Futures Literacy Labs er en gennemtestet proces, der vil være det metodiske udgangspunkt for generationsmøder, hvor nye mere bæredygtige fremtidsbilleder etableres som alternativ til eksisterende klimadystopier. Formålet er at fremhæve forskellige antagelser om fremtiden, udfordre dem og skabe nye, hvilket åbner op for nytænkning og innovation.

Vi bygger videre på

SAMMEN OM FREMTIDEN bygger videre på viden og læring opbygget i projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL, hvor det er lykkedes at involvere seniorer i 36 etablerede lokale handlefællesskaber med biblioteket som ramme, rundt om i landet. 

Herudover vil projektets gruppe af særligt engagerede og motiverede seniorer (rejseholdsdeltagere) blive en aktiv del i den nye indsats. Der er i dag ca. 20 aktive rejseholdsdeltagere, der er øvede i at formidle, dele erfaringer og udvikle verdensmålsaktiviteter på tværs af landet.

Både seniorerne og folkebiblioteker har gennem projektet udviklet kompetencer som facilitator og som fælles mødested for borgernes idéer. Folkebibliotekerne har i forvejen både et tæt samarbejde og stor berøringsflade med skoler, ungdomsuddannelser og andre fora, hvori de unge indgår. Folkebibliotekerne er derfor en naturlig arena for netop generationsmødet, hvor de kan udvikle nye former for fællesskaber på neutral grund.

Målgrupper

Voksne 60+:

Voksne 60+ målgruppen er bredt defineret og dækker alle seniorer, der enten er pensionerede eller er tæt på at forlade arbejdsmarkedet. Der arbejdes således ikke med en øvre eller nedre aldersgrænse. 

Vi ved fra SAMMEN OM VERDENSMÅL, at det at give seniorerne en ramme for at handle sammen om noget meningsfyldt, skaber bedre trivsel. Det skaber også en bevægelse ud til andre aldersgrupper, fordi deltagerne får mulighed for at engagere andre, lære fra sig og selv lære nyt. Og her kommer ungemålgruppen ind.

Unge:

Adskillige undersøgelser viser, at unge mennesker er meget optagede af klimaforandringerne. Senest har en undersøgelse fra tænketanken Kraka fra 2023 vist, at i en tid fyldt med usikkerheder, krig og kriser er klimaforandringer det største bekymringspunkt blandt unge i alderen 12-30 år. 

Gennem Furtures Literacy Labs kan de unge sammen med seniorer skabe nye billeder på fremtiden, få nye og realiserbare handlemuligheder og gøre noget sammen med andre. I dette projekt er det er op til de enkelte biblioteker i samarbejde med eksisterende seniorers handlefællesskaber at finde ud af, hvilke unge og andre interessenter det lokalt giver mening at invitere med ind til Futures Literacy generationslabs.

Biblioteksansatte:

Biblioteksansatte er en væsentlig aktør i forhold til at facilitere generationsmøderne og skabe rammerne for fællesskaber og de fælles klimahandlinger. Biblioteksansatte kan med deres lokalkendskab både være indgangen og kontakten til de unge på skoler, ungdomsuddannelser m.m., og facilitere Futures Literacy Labs og have fokus på rumlighed og fælles oplevelser, samt yde den nødvendige ramme for de videre klimahandlinger.

Hovedelementer i projektets faser

 1. Træningsforløb for biblioteksansatte udvikles
  Udvikling af læringssporet i samarbejde med bibliotekerne i Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Hillerød, Middelfart, Aarhus og Instituttet for Fremtidsforskning.

   
 2. Uddannelse af biblioteksansatte til facilitering af Futures Literacy Labs
  Biblioteksansatte uddannes med henblik på, at de selv skal gennemføre og facilitere lokale generationsworkshops med seniorer og unge.
   
 3. Afholdelse af lokale Futures Literacy Labs med seniorer og unge som generationsmøder
  Lokale workshops afholdes med seniorer og unge faciliteret af biblioteksansatte, der sammen skal skabe billeder af en bedre verden for herefter at igangsætte fælles klimahandlinger.
   
 4. Konkrete fælles klimahandlinger, lokalt på tværs af generationer
  Unge og seniorer gennemfører lokale klimahandlinger, med udgangspunkt i de fremtidsbilleder de fandt frem til ved Futures Literacy Generationslabs'ne

Centrale målsætninger

Skabe nye fælles fremtidsbilleder, der giver håb til handling på tværs af generationer

Skabe nye modeller og kapacitetsopbygning for generationsmøder mellem unge og voksne 60+

Fastholde voksne 60+ som ressourcer, herunder rejsehold og eksisterende handlefællesskaber fra projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL, i lokale klimahandlefællesskaber

Styrke trivsel blandt voksne 60+ gennem deltagelse og mulighed for at faciliterede handlemuligheder og fællesskaber på biblioteket sammen med andre aktører

Fastholde og videreudvikle bibliotekerne som arena for seniorfællesskaber og bæredygtig udvikling

Styrke fokus på voksne 60+ ressourcer i klimadagsordenen

Kontakt

Kristine Lykke Roed
klr@fremtidensbiblioteker.dk
+ 45 24 62 51 97

 

Thomas Sture Rasmussen
tsr@db.dk
+ 45 41 75 00 77

 

 

Projektet er støttet af VELUX FONDEN